Museum Beesel | Jaarverslag 2022
58841
page-template-default,page,page-id-58841,page-child,parent-pageid-58616,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.5, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Stichting Museum Beesel

Jaarverslag 2022

Doelstelling.
De akte van oprichting van de Stichting Museum Beesel (SMB) is op 23 juni 2015 ten kantore van notaris Boerhof te Venlo ondertekend door het bestuur.
De doelstelling van SMB, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:
a) het presenteren en zichtbaar maken van het (im)materieel Beesels erfgoed in het kader van promotie en besef voor mensen in en om Beesel;
b) het conserveren van het materiële keramische erfgoed en/of voorwerpen die belangrijk zijn of waren bij het Draaksteken als immaterieel erfgoed;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
-het (semi)permanent tentoonstellen en onder de aandacht brengen van alles wat binnen het bereik ligt en te maken heeft met het Draaksteken Beesel en de keramische traditie en historie van Beesel;
-het houden van exposities waarin (aspecten) van keramische kunst en/of het Draaksteken centraal staan;
-het organiseren van wisseltentoonstellingen;
Dit alles in de meest brede zin van het woord.

Bestuur.
Per 1 januari 2022 werd het bestuur van SMB gevormd door:
De heer P.T.M. (Paul) Geraedts, in de functie van voorzitter;
De heer A.M.G. (Fons) Verdonck, in de functie van secretaris;
De heer N.N.A. (Norbert) Rozemeijer, in de functie van penningmeester;
Mevrouw A. (Ans) Oord, lid;
De heer G.F.C. (Frits) Peeters), lid.
In het verslagjaar vonden geen mutaties binnen het bestuur plaats.
Het stichtingsbestuur vergaderde gedurende het 2022 twaalf maal plenair. Daarnaast vond enkele malen tussentijds -informeel- overleg plaats. Tevens hebben diverse overlegmomenten plaatsgevonden in (ad hoc) werkgroepen.

SMB in 2022.

Algemeen.
Werd het Jaarverslag SMB 2021 afgesloten met de opmerking dat er in verband met de Corona pandemie in betreffend verslagjaar amper gewag gemaakt kon worden van ontwikkelingen, het jaar 2022 stond daarentegen bol van de activiteiten.
Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat op 19 juni de eerste onder verantwoordelijkheid van SMB georganiseerde expositie geopend kon worden.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

 

 

Museum in ’t Aad Raodhoes.
Begin 2022 kwam het bestuur ter ore dat het Aad Raodhoes in de loop van het jaar beschikbaar zou komen omdat de toenmalige huurder uit het jasje gegroeid was en elders kantoorruimte ging betrekken. Nadat contact was opgenomen met eigenaar mevrouw D. van den Borst van dit karakteristieke pand kwam alles in een stroomversnelling. Allereerst werd een huurovereenkomst gesloten. Vervolgens moest de binnenkant van het gebouw opgefleurd en museumwaardig aangepast worden. Voor zover mogelijk werd e.e.a. in eigen beheer uitgevoerd, waar specifieke expertise gewenst was werd die extern ingehuurd.
Daarenboven moesten zaken als verzekering, nutsvoorzieningen, verwarming, alarmeringssysteem et cetera geregeld worden.
Maar op 19 juni was het zover dat het Museum met een feestelijke bijeenkomst geopend kon worden. Dat een fikse regenbui de bij het museum geplande bijeenkomst in het water liet vallen mocht de feestvreugde niet drukken. Uitgeweken naar Eetcafé de Troubadour werd onder grote belangstelling geluisterd naar inleidingen door Paul Geraedts, voorzitter van SMB, Rob Dijcks als voorzitter van de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE) en burgemeester Bob Vostermans. Omdat het inmiddels droog geworden was kon de officiële openingshandeling toch bij het Museum plaatsvinden. De burgemeester en SMB-voorzitter staken twee Museum Beesel-vlaggen in de vlaggenstokhouders aan de voorgevel. Vervolgens vond nog een gezellige en informele bijeenkomst plaats. Die dag mocht het Museum veel bezoekers verwelkomen bij de door SBKE ingerichte expositie met de titel “Keramische kunst uit Beesel”.

Exposities.
Zoals hierboven vermeld was de eerste tentoonstelling opgebouwd rond het thema “Keramische kunst uit Beesel”. Met een historisch overzicht van ontstaan en ontwikkeling van de ateliers St Joris en Loré werden bezoekers geïnformeerd. In vitrines, aan de wanden en op losse consoles werd een dwarsdoorsnede gepresenteerd van de alhier vervaardigde keramische kunstproducten.
Deze expositie eindigde eind oktober. Tijdens de openingstijden, i.c. zaterdagen van 14.00 tot 17.00 en op zondagen van 11.00 tot 17.00 uur hebben ongeveer 800 bezoekers het ten toon gesteld bezichtigd.
Naast deze openingstijden zijn tussentijds een aantal grote groepen en kleine(re) gezelschappen in het Museum te gast geweest.
In december zijn enkele stukken vervangen door Kerstmis-gerelateerde beelden en plaquettes. Daarmee werd ingehaakt op onder regie en verantwoordelijkheid van SMB en SBKE opgezette tentoonstelling van kerstgroepen in de Beeselse parochiekerk. De belangstelling was groot (plusminus 200 bezoekers in het Museum) en de waardering navenant. Bijzonder was het bezoek dat bisschop Smeets aan de expositie in de kerk heeft gebracht en zich daarbij over de ten toon gestelde groepen nader liet informeren. Hij sloot de bezichtiging af met oprechte complimenten aan de organisatoren!

Bestuur en statuten.
In het verslagjaar is aandacht besteed aan het feit dat de statutair voor zowel de Stichting Draaksteken Beesel (SDB) als SBKE beschikbare kwaliteitszetel niet structureel ingevuld werd door SDB. Sinds jaren kon deze -wegens personeelsgebrek- niet ingevuld worden.
Ultimo 2022 werd ook duidelijk dat opvolging van de door SBKE ingevulde bestuurszetel in de nabije toekomst niet langer zeker is.

 

Deze ontstane situatie is aanleiding om begin 2023 met respectievelijke besturen aan tafel te gaan om ons gezamenlijk te beraden hoe met dit gegeven om te gaan. Ook zal dan bekeken worden of het niet invulling geven aan het fenomeen kwaliteitszetel repercussies heeft voor de vigerende statuten.
Overigens zal de oorspronkelijke akte van oprichting aanpassing behoeven omdat ze aan de actuele wettelijke condities moet worden aangepast. Daarenboven verloopt het mandaat van vier van de vijf bestuursleden juni 2024. Een en ander zal in de loop van 2023 zijn beslag krijgen.
Tegen het einde van het verslagjaar is ook een begin gemaakt met actualisering van het Beleidsplan SMB. In de loop van het jaar zal het Beleidsplan SMB 2023-2027 vastgesteld worden nadat de discussie en visie omtrent de kwaliteitszetels uitgekristalliseerd is.

Vrijwilligers.
SMB mag zich gelukkig prijzen over een grote groep vrijwilligers te kunnen beschikken.
**De werkgroep Exposities heeft de eerste tentoonstelling met succes voorbereid en ingericht. Nadat een eerste evaluatie heeft plaatsgevonden zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor het organiseren van toekomstige exposities.
**Zoals eerder aangegeven heeft de werkgroep in december de eerdere expositie in het Museum deels aangepast rond het thema Kerstmis.
**2023 Zal in Beesel (en omstreken) in het teken staan van het Draaksteken. In augustus vindt dit evenement weer plaats. Het spreekt voor zich dat het Museum daar uitgebreid op zal inhaken met een of meerdere exposities.
De werkgroep heeft eind 2022 reeds de eerste contouren geschetst om het Draaksteken, ook middels keramische uitingen onder de aandacht van bezoekers te brengen.
**Gastvrouwen- en heren. De weekend openstellingen vragen om een groot bestand van vrijwilligers die maximaal een keer per maand een dagdeel als suppoost willen fungeren. Gelukkig kon er een sluitend rooster worden opgesteld, ingevuld en waargemaakt. Ten behoeve van deze groep is door Erik Driessen, auteur van het boek “De kus van het Beeselse vuur”, een avond verzorgd met extra achtergrondinformatie over de historie en producten van de diverse ateliers.

Diversen.
**Al heeft SMB n de beschikking over een expositieruimte, het streven is en blijft een ruimere expositiefaciliteit beschikbaar te krijgen. Het mag bekend verondersteld worden dat SMB in het verleden gevorderde plannen heeft gehad voor een Museum in de kerk. De contacten met het kerkbestuur zijn op een laag pitje gezet toen duidelijk was geworden dat deze optie niet langer haalbaar bleek. Inmiddels zijn de contacten tussen het kerkbestuur en SMB hervat. In een positieve en constructieve sfeer is aan de orde geweest of tot enige vorm van samenwerking gekomen kan worden. Er is van de zijde van het kerkbestuur bereidheid om daarover met ons mee te denken. Teruglopend kerkbezoek, problematische -financiële- exploitatie en lopende discussie in het kader van de Kerkenvisie belemmeren vooralsnog een concrete uitwerking. Intentie is om de draad onverwijld op te pakken zodra daar aanleiding c.q. mogelijkheid ontstaat.
**SMB heeft bestuurlijk deelgenomen aan bijeenkomsten rond de Kerkenvisie. Daarbij is duidelijk gemaakt dat SMB graag gebruik maakt van het kerkgebouw, mede om daarmee letterlijk een bijdrage te leveren aan de mogelijkheid het gebouw open en beschikbaar te houden ten behoeve van de eredienst.
**Ook heeft SMB geparticipeerd in de door de Stichting Kerkoverleg Beesel en Haar Toekomst geëntameerde discussie over het programma “Bliej in Beesel Drakedörp”.

PR en Publiciteit.
**Website. De website, die in verband met het gegeven dat de achter ons liggende jaren amper sprake was van enige activiteit, verre van actueel was heeft in het najaar een fikse impuls gekregen. Met het aantreden van een externe webmaster is het actueel houden van de site beter gegarandeerd. Uiteraard moet de input vanuit het bestuur plaatsvinden.
**Rond de opening van het Museum kreeg SMB naar tevredenheid aandacht in de media.

Financiën.
**De financiële middelen bestaan -vooralsnog- uitsluitend uit de door de voormalige woningcorporatie WoonGoed 2-Duizend (het huidige Nester) beschikbaar gestelde gelden.
**Het bestuur heeft er bewust voor gekozen geen entree te heffen bij een bezoek aan het Museum.
Enerzijds omdat het veel administratieve rompslomp met zich meebrengt, maar meer nog om zodoende de drempel voor een bezoek zo laag mogelijk te houden. Wel is de mogelijkheid gecreëerd om een vrijwillige bijdrage te doneren.
**Van alle inkomsten en uitgaven wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag over 2022 opgemaakt dat in de loop van 2023 door het bestuur beoordeeld en vastgesteld zal worden.
**Omdat de momenteel beschikbare bron eindig is heeft in de loop van 2022 een gesprek plaatsgehad met de burgemeester en wethouder cultuur. Daarin is de historie van het Museum nog eens toegelicht. Tevens is gememoreerd dat acht jaar geleden afspraken met het toenmalige gemeentebestuur zijn gemaakt over een financiële bijdrage zijdens de gemeente, mogelijk aangevuld door het provinciaal bestuur. Afgesproken is dat een vervolg afspraak gemaakt wordt zodra het nieuwe college is aangetreden en de (nieuwe) wethouder cultuur bekend zal zijn. Mede gezien het feit dat in 2023 een nieuwe subsidieverordening door de gemeenteraad zal worden vastgesteld zal dat overleg in de loop van 2023 gearrangeerd worden.

Vooruitzichten 2023.
Het nieuwe jaar zal voornamelijk in het teken staan van het Draaksteken en dat zal in het Museum ook nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht worden.
Daarnaast zullen verbetering van de organisatie en herziening van de statuten prominent aandacht krijgen.
Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en wil de uitdaging er een mooi en geslaagd museaal Drakejaar van te maken graag waarmaken!

Beesel, januari 2022.
Fons Verdonck, secretaris.

 

Vastgesteld door het bestuur tijdens de bestuursvergadering op 1 februari 2023.

 

 

Secretariaat: Ruys van Splintersingel 13, 5954 BL BEESEL.