Museum Beesel | Jaarverslag 2021
58644
page-template-default,page,page-id-58644,page-child,parent-pageid-58616,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.5, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Doelstelling.

De akte van oprichting van de Stichting Museum Beesel (SMB) is op 23 juni 2015 ten kantore van notaris Boerhof te Venlo ondertekend door het bestuur.

De doelstelling van SMB, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:

  1. a) het presenteren en zichtbaar maken van het (im)materieel Beesels erfgoed in het kader van promotie en besef voor mensen in en om Beesel;
  2. b) het conserveren van het materiële keramische erfgoed en/of voorwerpen die belangrijk zijn of waren bij het Draaksteken als immaterieel erfgoed;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-het (semi)permanent tentoonstellen en onder de aandacht brengen van alles wat binnen het bereik ligt en te maken heeft met het Draaksteken Beesel en de keramische traditie en historie van Beesel;

-het houden van exposities waarin (aspecten) van keramische kunst en/of het Draaksteken centraal staan;

-het organiseren van wisseltentoonstellingen;

Dit alles in de meest brede zin van het woord.

 

 

Bestuur.

Per 1 januari 2021 werd het bestuur van SMB gevormd door:

De heer P.T.M. (Paul) Geraedts, in de functie van voorzitter;

De heer A.M.G. (Fons) Verdonck, in de functie van secretaris;

De heer N.N.A. (Norbert) Rozemeijer, in de functie van penningmeester;

Mevrouw A. (Ans) Oord, lid;

De heer  G.F.C. (Frits) Peeters) lid.

In het verslagjaar vonden geen mutaties binnen het bestuur plaats.

Het stichtingsbestuur vergaderde gedurende het verslagjaar twee maal plenair. Daarnaast vond enkele malen tussentijds -informeel- overleg plaats.

 

SMB in 2021.

 

Algemeen.

Het verslagjaar 2021 kan wat SMB betreft in enkele woorden worden samengevat.

Covid-19 maakte het moeilijk om actief aan de doelstellingen te werken.

Voor zover dienaangaande toch activiteiten zijn ontplooid kan gesteld worden dat deze vruchteloos gebleven zijn, concreet wat betreft het streven naar een expositiefaciliteit in de lokale parochiekerk.

Het was in 2021 niet mogelijk om tot een gesprek te komen met het kerkbestuur, ondanks ons verzoek..

Dreigde 2021 dus (weer) voor SMB als een nachtkaars uit te doven, op de valreep diende zich voorzichtig een mogelijkheid aan om toch in het dorp structurele expositieruimte beschikbaar te krijgen. Het bestuur heeft besloten deze mogelijkheid met beide handen aan te grijpen.

In de eerste dagen van het nieuwe jaar zal deze optie nader geëxploreerd worden.

Conform de doelstelling van de Stichting Museum Beesel zullen het Draaksteken en het Beesels keramisch erfgoed de hoofdbestanddelen van te organiseren exposities zijn en blijven. Daarnaast heeft bij het bestuur de gedachte vorm gekregen om St Joris -in zijn vele en internationale verschijningsvormen- een prominente plaats in te laten nemen bij de op te zetten tentoonstellingen.

 

Kerstexpositie in de kerk.

Door de Corona-maatregelen kon in 2021 geen uitgebreide expositie van kerstgroepen in de parochiekerk georganiseerd worden en moest deze inmiddels gewaardeerde traditie voor het tweede opeenvolgende jaar overgeslagen worden.

 

Financiën.

De financiële middelen bestaan -vooralsnog- uitsluitend uit de door vm. WoonGoed 2-Duizend beschikbaar gestelde gelden. Er hebben gedurende dit verslagjaar geen mutaties van enige betekenis plaatsgevonden.

Van alle inkomsten en uitgaven wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag over 2021 opgemaakt. Vervolgens vindt kascontrole plaats.

 

Vooruitzichten 2022.

Zodra duidelijk is geworden of er daadwerkelijk een expositieruimte beschikbaar komt zal SMB alles op alles zetten om deze zo spoedig mogelijk te realiseren. Echter, wel zonder het aspect “kwaliteit” geweld aan te doen.

Ook met het kerkbestuur zal contact gezocht blijven worden om mogelijkheden te onderzoeken voor exposities in de Beeselse parochiekerk.

 

 

 

Beesel, januari 2022.

Fons Verdonck, secretaris.

 

Vastgesteld door het bestuur op 1 februari 2022.