Museum Beesel | Jaarverslag 2020
58637
page-template-default,page,page-id-58637,page-child,parent-pageid-58616,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.5, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Doelstelling.

De akte van oprichting van de Stichting Museum Beesel (SMB) is op 23 juni 2015 ten kantore van notaris Boerhof te Venlo ondertekend door het bestuur.

De doelstelling van SMB, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:

  1. a) het presenteren en zichtbaar maken van het (im)materieel Beesels erfgoed in het kader van promotie en besef voor mensen in en om Beesel;
  2. b) het conserveren van het materiële keramische erfgoed en/of voorwerpen die belangrijk zijn of waren bij het Draaksteken als immaterieel erfgoed;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-het (semi)permanent tentoonstellen en onder de aandacht brengen van alles wat binnen het bereik ligt en te maken heeft met het Draaksteken Beesel en de keramische traditie en historie van Beesel;

-het houden van exposities waarin (aspecten) van keramische kunst en/of het Draaksteken centraal staan;

-het organiseren van wisseltentoonstellingen;

Dit alles in de meest brede zin van het woord.

 

Bestuur.

Per 1 januari 2020 werd het bestuur van SMB gevormd door:

De heer P.T.M. (Paul) Geraedts, in de functie van voorzitter;

De heer A.M.G. (Fons) Verdonck, in de functie van secretaris;

De heer N.N.A. (Norbert) Rozemeijer, in de functie van penningmeester;

Mevrouw A. (Ans) Oord, lid;

De heer G.S.C. (Frits) Peeters) lid.

In het verslagjaar vonden geen mutaties binnen het bestuur plaats.

Het stichtingsbestuur vergaderde gedurende het verslagjaar een maal plenair. Daarnaast vond enkele malen tussentijds -informeel- overleg plaats.

 

Activiteiten in 2020.

Opmerking vooraf.

Het jaar 2020 wordt -niet alleen- voor SMB gekenmerkt door Covid-19. Diverse geplande overlegmomenten konden geen doorgang vinden in verband met afgekondigde maatregelen naar aanleiding van de Corona-pandemie.

 

Plan voor een Museum in de St Gertrudiskerk te Beesel

Evenals vorig verslagjaar kunnen de activiteiten over 2020 in enkele woorden worden samengevat. Allereerst door melding te maken van diverse pogingen om met het kerk/clusterbestuur in gesprek te komen. De tussenliggende periodes werden gekenmerkt door “afwachten”.

 

Eind 2019 ontving SMB van de gemeente een “vooraankondiging intrekken omgevingsvergunning”. Het betreft de vergunning voor “de doos” in de kerk. Het bestuur heeft destijds bezwaar gemaakt tegen dit voorgenomen besluit. Het door de gemeente verleende uitstel werd, mede omdat in verband met Corona overleg met het kerk/clusterbestuur bemoeilijkt werd, nog een keer verlengd.

 

Diversen.

Door de Corona-maatregelen kon in 2020 geen uitgebreide expositie van kerstgroepen in de parochiekerk georganiseerd worden. Eerder heeft SMB de realisatie van dergelijke exposities mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage.

 

Financiën

De financiële middelen bestaan -vooralsnog- uitsluitend uit de door WoonGoed 2-Duizend beschikbaar gestelde gelden. Er hebben gedurende dit verslagjaar geen mutaties van enige betekenis plaatsgevonden.

Van alle inkomsten en uitgaven wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag over 2020 opgemaakt. Vervolgens vindt kascontrole plaats.

 

Vooruitzichten 2021

Ondanks, of juist op basis van  het bovenstaande, blijft -vooralsnog!- in 2021 het belangrijkste agendapunt een expositie-faciliteit in de Beeselse parochiekerk. Tussen haakjes: op deze wijze beoogt SMB mede een bijdrage te leveren aan het beschikbaar houden van de kerk voor de hele Beeselse gemeenschap. Indien dit onhaalbaar blijkt te zijn zal mogelijk gezocht worden naar een alternatieve locatie.

Het blijft met andere woorden de intentie van het SMB-bestuur om de in de statuten geformuleerde doelstellingen op de kortst mogelijke termijn te realiseren.

 

Maar…

Tegen het einde van het jaar werd huis aan huis een brochure “Tussenevaluatie project Blie in Beesel Drakedorp” bezorgd. Daarin staat onverbloemd dat: “De school en ook Blie in Beesel hebben hun voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw gekoppeld aan de kerk, te meer omdat ook het kerkbestuur in het verleden al vaker de noodklok heeft geluid. Bovendien staat ook het Bisdom open voor medegebruik van de kerk voor met name maatschappelijk en culturele activiteiten”.

Het SMB-bestuur zal zich begin 2021 beraden naar aanleiding van deze ontwikkeling!

 

 

 

Beesel, januari 2021.

Fons Verdonck, secretaris.

 

Vastgesteld door het bestuur in januari 2021.