Museum Beesel | Jaarverslag 2019
58630
page-template-default,page,page-id-58630,page-child,parent-pageid-58616,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.5, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Vastgesteld door het bestuur, maart 2020.

Doelstelling.

De akte van oprichting van de Stichting Museum Beesel (SMB) is op 23 juni 2015 ten kantore van notaris Boerhof te Venlo ondertekend door het bestuur.

De doelstelling van SMB, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:

  1. a) het presenteren en zichtbaar maken van het (im)materieel Beesels erfgoed in het kader van promotie en besef voor mensen in en om Beesel;
  2. b) het conserveren van het materiële keramische erfgoed en/of voorwerpen die belangrijk zijn of waren bij het Draaksteken als immaterieel erfgoed;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-het (semi)permanent tentoonstellen en onder de aandacht brengen van alles wat binnen het bereik ligt en te maken heeft met het Draaksteken Beesel en de keramische traditie en historie van Beesel;

-het houden van exposities waarin (aspecten) van keramische kunst en/of het Draaksteken centraal staan;

-het organiseren van wisseltentoonstellingen;

Dit alles in de meest brede zin van het woord.

 

 

Bestuur.

Per 1 januari 2019 werd het bestuur van SMB gevormd door:

De heer P.T.M. (Paul) Geraedts, in de functie van voorzitter;

De heer A.M.G. (Fons) Verdonck, in de functie van secretaris;

De heer N.N.A. (Norbert) Rozemeijer, in de functie van penningmeester;

Mevrouw A. (Ans) Oord, lid;

De heer G.S.C. (Frits) Peeters) lid.

Omdat zijn eerste statutaire zittingstermijn in 2019 verstreek vond dit jaar herbenoeming plaats van het bestuurslid Peeters. Er waren verder geen mutaties binnen het bestuur.

Het stichtingsbestuur vergaderde gedurende het verslagjaar vier maal plenair. Daarnaast vond enkele malen tussentijds -informeel- overleg plaats.

 

Activiteiten in 2019.

Plan voor een Museum in de St Gertrudiskerk te Beesel

De activiteiten over het verslagjaar kunnen in enkele woorden worden samengevat. Allereerst door melding te maken van diverse pogingen om met het kerk/clusterbestuur in gesprek te komen. De tussenliggende periodes werden gekenmerkt door “afwachten”.

Begin 2019 vond een gezamenlijk overleg plaats met respectievelijke besturen van de Stichting Draaksteken Beesel en SBKE. Op dat moment leek dat er op korte termijn een gesprek met het bisdom/clusterbestuur gepland zou kunnen worden. Kort nadien werd ons bericht dat in deze samenstelling vooralsnog geen afspraak tot stand kon komen maar dat eerst het clusterbestuur met het bisdom overleg zou hebben. Het SMB-bestuur besloot toen de zaak voorlopig on hold te zetten.

In het voorjaar kwam vanuit het clusterbestuur de aankondiging dat de nieuwe bisschop, monseigneur Smeets, de parochie/kerk in Beesel zou bezoeken. SMB werd uitgenodigd bij deze ontvangst aanwezig te zijn en de bisschop te informeren over onze plannen. Op 26 april bleek de bisschop zeer geïnteresseerd. Hij luisterde aandachtig naar de SMB-plannen en liet zich graag nader informeren over Beeselse keramische kunst, waar hij overigens al het een en ander van af bleek te weten. Concrete afspraken zijn er die middag niet gemaakt.

Medio 2019 werden we door de vicevoorzitter van het clusterbestuur uitgenodigd een nieuwe schets voor onze plannen in te dienen. Het bestuur wilde niet weer het risico lopen (veel) geld uit te geven voor een plan waarvan de realisering niet gegarandeerd was. Ons verzoek aan zowel bisdom als kerkbestuur om een overleg te entameren waarin een aantal gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd zouden -kunnen- worden, bleven onbeantwoord.

Inmiddels was duidelijk dat in het najaar een nieuwe pastoor voor de Beeselse- en Reuverse parochie benoemd zou worden. Bij de receptie na de eerste H. Mis in Beesel is door een afvaardiging van SMB en SBKE kort melding gemaakt van onze plannen. Pastoor Rosenhart vroeg om enig geduld. Hij wilde zich eerst oriënteren en kennis maken met de parochie en parochianen. Tot een gesprek is het ultimo 2019 nog niet gekomen.

Eind van het jaar ontving SMB van de gemeente een “vooraankondiging intrekken omgevingsvergunning”. Het betreft de vergunning voor “de doos” in de kerk. Het bestuur heeft bezwaar gemaakt tegen deze voorgenomen intrekking van de vergunning zolang het overleg met het cluster/kerkbestuur niet heeft plaatsgevonden.

 

Diversen.

Het SMB-bestuur heeft eind 2018 de realisatie van een geheel nieuwe kerststal in de Beeselse parochiekerk met een financiële bijdrage mede mogelijk gemaakt. In deze kerststal worden gedurende de kerstperiode de door SBKE gereproduceerde grote kerstgroep geëxposeerd. Eind 2019 is weer een -beperkte- financiële bijdrage verstrekt om de kerstgrot te vervolmaken.

 

Financiën

De financiële middelen bestaan -vooralsnog- uitsluitend uit de door WoonGoed 2-Duizend beschikbaar gestelde gelden. Er hebben gedurende dit verslagjaar geen mutaties van enige betekenis plaatsgevonden buiten de onder het kopje “diversen” opgesomde.

Van alle inkomsten en uitgaven wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag over 2019 opgemaakt.

 

Vooruitzichten 2020

Ondanks, of juist op basis van  het bovenstaande, blijft -vooralsnog!- in 2020 het belangrijkste agendapunt een expositie-faciliteit in de Beeselse parochiekerk. Tussen haakjes: op deze wijze beoogt SMB mede een bijdrage te leveren aan het beschikbaar houden van de kerk voor de hele Beeselse gemeenschap. Indien dit onhaalbaar blijkt te zijn zal mogelijk gezocht worden naar een alternatieve locatie.

Het blijft met andere woorden de intentie van het SMB-bestuur om de in de statuten geformuleerde doelstellingen op de kortst mogelijke termijn te realiseren.

 

 

 

Beesel, januari 2020.

Fons Verdonck, secretaris.