Museum Beesel | Jaarverslag 2018
58626
page-template-default,page,page-id-58626,page-child,parent-pageid-58616,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.5, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

(Vastgesteld in bestuursvergadering SMB van 19 februari 2019)

 

Doelstelling.

De akte van oprichting van de Stichting Museum Beesel (SMB) is op 23 juni 2015 ten kantore van notaris Boerhof te Venlo ondertekend door het bestuur.

De doelstelling van SMB, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:

  1. a) het presenteren en zichtbaar maken van het (im)materieel Beesels erfgoed in het kader van promotie en besef voor mensen in en om Beesel;
  2. b) het conserveren van het materiële keramische erfgoed en/of voorwerpen die belangrijk zijn of waren bij het Draaksteken als immaterieel erfgoed;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-het (semi)permanent tentoonstellen en onder de aandacht brengen van alles wat binnen het bereik ligt en te maken heeft met het Draaksteken Beesel en de keramische traditie en historie van Beesel;

-het houden van exposities waarin (aspecten) van keramische kunst en/of het Draaksteken centraal staan;

-het organiseren van wisseltentoonstellingen;

Dit alles in de meest brede zin van het woord.

 

Bestuur.

Per 1 januari 2018 werd het bestuur van SMB gevormd door:

De heer P.T.M. (Paul) Geraedts, in de functie van voorzitter;

De heer A.M.G. (Fons) Verdonck, in de functie van secretaris;

De heer N.N.A. (Norbert) Rozemeijer, in de functie van penningmeester;

Mevrouw A. (Ans) Oord, lid;

De heer J.H. (Johnny) Swaters, lid,

De heer G.S.C. (Frits) Peeters) lid.

Johnny Swaters en  Fons Verdonck hebben een kwaliteitszetel namens respectievelijk de Stichting Draaksteken Beesel en de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE).

Begin 2018 nam Johnny Swaters om persoonlijke redenen afscheid als bestuurslid. Omdat de ontstane vacature namens de Stichting Draaksteken vooralsnog niet kon worden ingevuld nam de vice-voorzitter, i.c. de heer René Dreessen, de rest van het jaar zoveel mogelijk als representant deel aan de bestuursvergaderingen van SMB.

Omdat de eerste statutaire zittingstermijn in 2018 verstreek vonden herbenoemingen plaats van de bestuursleden Geraedts, Verdonck, Rozemeijer en Oord. Zij werden voor een periode van drie jaar herkozen.

Het stichtingsbestuur vergaderde gedurende het verslagjaar vier maal plenair. Daarnaast vond enkele malen tussentijds -informeel- overleg plaats.

 

Activiteiten in 2018.

Plan voor een Museum in de St Gertrudiskerk te Beesel

Zoals in het jaarverslag 2017 al stond aangegeven heeft begin 2018 een overleg plaats gevonden met (delegaties van) de besturen van de Stichting Draaksteken Beesel en SBKE.

Dit om op basis van de ontstane impasse, er waren immers geen ontwikkelingen in de richting van het realiseren van een expositie faciliteit in de Beeselse parochiekerk, in gezamenlijkheid een koers uit te stippelen.

Het besprokene werd door de respectievelijke bestuursleden terug gekoppeld naar de eigen besturen.

Op basis van de reacties heeft het SMB-bestuur in  het voorjaar besloten toch nog een poging te wagen met het kerk/clusterbestuur tot afspraken te -kunnen- komen.

Daartoe werd een afspraak gemaakt met de voorzitter en vice-voorzitter van het cluster/kerkbestuur. Daarin werden namens SMB o.a. voorstellen gedaan om financieel te faciliteren ten behoeve van de op handen zijnde restauratie van de St Gertrudiskerk, mocht het tot afspraken voor samenwerking komen. Daarnaast is heel concreet namens SMB gesteld dat de financiële claim van tafel zou gaan mochten we partners worden bij het realiseren van onze doelstellingen.

De samenvatting van het gesprek, dat in een zeer positieve en constructieve sfeer plaatsvond, zou gerapporteerd worden aan het AB van het parochiecluster. SMB zou over het resultaat van de beraadslagingen binnen het bestuur geïnformeerd worden.

De uitslag was voor SMB zeer teleurstellend. Er was bepaald geen witte rook gekomen.

Omdat het vervolgens stil bleef heeft het SMB-bestuur aan het eind van de zomervakantie een herhaalde poging gedaan om met het cluster/kerkbestuur tot werkafspraken te komen.

Daartoe werd een gezamenlijk bezoek van (delegaties van) beide besturen in de Beeselse kerk gemaakt. De insteek onzerzijds was een antwoord te krijgen op de vraag of het kerkbestuur überhaupt bereid is om samen met ons bestuur de mogelijkheden van een expositie faciliteit in de kerk te bespreken. Daarbij zouden alle mitsen en maren en mogelijke opties wat SMB betreft besproken kunnen worden.

We gingen op 1 september uit elkaar met de afspraak dat een en ander -weer- aan de orde zou komen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van het parochiecluster.

Nadat de -mondelinge- reactie enkele weken later weer afwijzend was, heeft  het SMB-bestuur besloten een brief aan het parochiecluster te sturen. Dit na de besturen van de Stichting Draaksteken en SBKE geïnformeerd en geconsulteerd te hebben. In dit schrijven wordt verwoord dat SMB “…op basis van het uitblijven van een reactie of standpunt wordt afgeleid dat er vooralsnog geen mogelijkheid is te komen tot het realiseren van een museum c.q. expositieruimte in de kerk van Beesel”.

Daarmee was de vraag: “Hoe nu verder als SMB” weer uiterst actueel. Tijdens de laatste bestuursvergadering in 2018 zijn na ampele discussie een aantal (sub)varianten besproken.

Deze zullen medio januari 2019 aan de besturen van de Stichting Draaksteken Beesel en SBKE worden voorgelegd en besproken. Vervolgens zal het bestuur van de Stichting Museum Beesel een besluit nemen over de vraag “Hoe verder?” .

 

Diversen.

Het bestuur heeft besloten de realisatie van een geheel nieuwe kerststal in de Beeselse parochiekerk -onder voorwaarden- met een financiële bijdrage mede mogelijk te maken. In deze kerststal worden gedurende de kerstperiode de door SBKE gereproduceerde grote kerstgroep geëxposeerd. Omdat SBKE daarnaast meerdere kerst gerelateerde keramische kunstwerken exposeerde, en er met het oog op deelname van SBKE aan Beesel Creatief begin oktober consoles e.d. vervaardigd waren, die t.z.t. ook door SMB gebruikt kunnen worden, is ook hier een bijdrage in de kosten verstrekt.

Tegen het einde van het jaar kwamen het bestuur van SMB de volgende zaken ter ore.

In mei 2018 heeft het gemeentebestuur van Beesel besloten tot een bijdrage in de restauratiekosten van de Beeselse parochiekerk. SMB had graag in een vroeg stadium betrokken willen worden of dit besluit niet mede aanleiding had kunnen vormen om te -kunnen- komen tot het ook door het gemeentebestuur gewenste multifunctionele gebruik van het kerkgebouw.

Een door de Vereniging van Kleine Kernen in Limburg (VKKL) georganiseerd symposium met als thema “Wat te doen met leegkomende of leegstaande kerkgebouwen” had al plaatsgevonden voordat SMB er van wist. Er was wel deelname vanuit Beesel geweest.

 

Financiën

De financiële middelen bestaan -vooralsnog- uitsluitend uit de door WoonGoed 2-Duizend beschikbaar gestelde gelden. Er hebben gedurende dit verslagjaar weinig mutaties plaatsgevonden buiten de onder het kopje “diversen” opgesomde.

Van alle inkomsten en uitgaven wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag over 2018 opgemaakt.

Met het oog op de toekomst is het belangrijk te weten dat de burgemeester tegen een van de SMB-bestuursleden melding maakte van het feit dat de eerder aangegeven bijdrage van de zijde van de gemeente nog steeds geldt, mocht het tot het realiseren van een museum in (de kerk van) Beesel komen. Tevens zou een vergelijkbare bijdrage vanuit het provinciaal bestuur beschikbaar -kunnen- komen, mochten onze plannen verwezenlijkt worden.

 

Vooruitzichten 2019

Ondanks, of juist op basis van  het bovenstaande, blijft ook in 2018 het belangrijkste agendapunt een expositie-faciliteit in de Beeselse parochiekerk, mogelijk op een alternatieve locatie,  realiseren.

Het blijft met andere woorden de intentie van het SMB-bestuur om de in de statuten geformuleerde doelstellingen op de kortst mogelijke termijn te realiseren.

Of en hoe dit te verwezenlijken zal, zoals eerder aangegeven, onderwerp van bespreking zijn tijdens het overleg tussen de Stichting Draaksteken Beesel, SBKE en SMB.

 

Beesel, januari 2019.

Fons Verdonck, secretaris.