Museum Beesel | Jaarverslag 2017
58618
page-template-default,page,page-id-58618,page-child,parent-pageid-58616,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.5, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

(Vastgesteld in bestuursvergadering SMB van 17 januari 2018)

 

Doelstelling.

De akte van oprichting van de Stichting Museum Beesel (SMB) is op 23 juni 2015 ten kantore van notaris Boerhof te Venlo ondertekend door het bestuur.

De doelstelling van SMB, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:

a)   het presenteren en zichtbaar maken van het (im)materieel Beesels erfgoed in het kader van promotie en besef voor mensen in en om Beesel;

b)   het conserveren van het materiële keramische erfgoed en/of voorwerpen die belangrijk zijn of waren bij het Draaksteken als immaterieel erfgoed;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het (semi)permanent tentoonstellen en onder de aandacht brengen van alles wat binnen het bereik ligt en te maken heeft met het Draaksteken Beesel en de keramische traditie en historie van Beesel;
  • het houden van exposities waarin (aspecten) van keramische kunst en/of het Draaksteken centraal staan;
  • het organiseren van wisseltentoonstellingen;

Dit alles in de meest brede zin van het woord.

 

Bestuur.

Per 1 januari 2017 wordt het bestuur van SMB gevormd door:

De heer P.T.M. (Paul) Geraedts, in de functie van voorzitter;

De heer A.M.G. (Fons) Verdonck, in de functie van secretaris;

De heer N.N.A. (Norbert) Rozemeijer, in de functie van penningmeester;

Mevrouw A. (Ans) Oord, lid;

De heer J.H. (Johnny) Swaters, lid,

De heer G.S.C. (Frits) Peeters) lid.

Johnny Swaters en  Fons Verdonck hebben een kwaliteitszetel namens respectievelijk de Stichting Draaksteken Beesel en de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE).

In 2017 vonden binnen het bestuur van SMB geen mutaties plaats.

Het stichtingsbestuur vergaderde gedurende het verslagjaar drie maal plenair. Daarnaast vond enkele malen tussentijds -informeel- overleg plaats.

 

Activiteiten in 2017.

Plan voor een Museum in de St Gertrudiskerk te Beesel

Uit het aantal bestuursvergaderingen tijden het verslagjaar ontstaat wellicht de indruk dat het een rustig jaar is geweest voor SMB. Toch heeft het bestuur niet stil gezeten.

Nadat in 2016 van het cluster/kerkbestuur de mededeling kwam dat een museum in de Beesels parochiekerk zeker niet toegestaan zou worden is door het bestuur naar alternatieven gezocht. Concrete optie is de voormalige pastorie, momenteel in gebruik door Kinderdagverblijf ’t Rovertje. Omdat bij het eventueel realiseren van deze mogelijkheid meerdere partijen betrokken zijn heeft overleg plaatsgehad met de huidige huurder. Deze was in principe bereid tot verdere besprekingen maar verklaarde zich niet in staat of bereid de financiële consequenties van een eventuele verhuizing voor zijn rekening te nemen. In april heeft over genoemde optie en hoe een en ander tot stand gebracht zou kunnen worden bestuurlijk overleg met het gemeentebestuur plaatsgevonden.  Van die zijde zou nader overleg met partijen georganiseerd worden. Er is voor SMB geen vervolg op gekomen.

Mede op basis van deze situatie heeft het bestuur besloten een poging tot hernieuwd overleg met het cluster/kerkbestuur te ondernemen. Dit met de inzet om los van het eerdere plan, in casu “de doos” in de kerk, te onderzoeken of andere opties wel tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren om in het kerkgebouw een museum te realiseren. Ook de (on)mogelijkheid van de voormalige pastorie zouden besproken kunnen worden. Daartoe door het SMB-bestuur uitgenodigd heeft in augustus bedoeld overleg plaatsgehad. Dit gesprek, dat in een heel open sfeer plaats vond, waarbij overigens ook de claim van SMB in verband met eerder -tevergeefs- gemaakte kosten aan de orde is gekomen, werd afgesloten met de afspraak dat de delegatie het besprokene zou voorleggen aan het algemeen bestuur. In oktober werd ons bij schrijven medegedeeld dat het bestuur tot het besluit gekomen was niet mee te werken aan welke mogelijkheid dan ook.

Daarmee lijkt het doek, zeker voorlopig, gevallen voor het plan te komen tot een museum voor het (im)materieel Beesels erfgoed in de lokale parochiekerk.

Het SMB-bestuur zal begin januari 2018 in overleg treden met de besturen van de initiërende stichtingen, i.c. de Stichting Draaksteken Beesel en SBKE. Daarbij zullen twee vragen centraal staan: hoe nu verder? En, hoe om te gaan met de claim?

 

Financiën

De financiële middelen bestaan -vooralsnog- uitsluitend uit de door WoonGoed 2-Duizend beschikbaar gestelde gelden. Er hebben gedurende dit verslagjaar weinig mutaties plaatsgevonden.

Het gemeentebestuur van Beesel stelde in maart 2016 een subsidie van € 50000,– in het vooruitzicht onder conditie dat er met een huurovereenkomst schriftelijke toestemming van het bisdom voor de realisatie van een museum in de kerk zou liggen. Deze bijdrage zou tot najaar 2017 beschikbaar blijven. Desgevraagd is ons -ambtelijk- medegedeeld dat deze reservering niet langer bestaat, weliswaar met de toevoeging dat ze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel toegekend zal worden zodra aan de gestelde conditie voldaan kan worden.

Van alle inkomsten en uitgaven wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag over 2017opgemaakt.

 

Vooruitzichten 2018

Ondanks, of juist op basis van  het bovenstaande, blijft ook in 2018 het belangrijkste agendapunt een museum in de Beeselse parochiekerk of mogelijk op een alternatieve locatie realiseren.

Het blijft met andere woorden de intentie van het SMB-bestuur om de in de statuten geformuleerde doelstellingen op de kortst mogelijke termijn te realiseren.

 

Beesel, januari 2018.

Fons Verdonck, secretaris.