Museum Beesel | Jaarverslag 2016
58608
page-template-default,page,page-id-58608,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.5, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Doelstelling.
De akte van oprichting van de Stichting Museum Beesel (SMB) is op 23 juni 2015 ten kantore van notaris Boerhof te Venlo ondertekend door het bestuur.

De doelstelling van SMB, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:

  1. a) het presenteren en zichtbaar maken van het (im)materieel Beesels erfgoed in het kader van promotie en besef voor mensen in en om Beesel;
  2. b) het conserveren van het materiële keramische erfgoed en/of voorwerpen die belangrijk zijn of waren bij het Draaksteken als immaterieel erfgoed;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
-het (semi)permanent tentoonstellen en onder de aandacht brengen van alles wat binnen het bereik ligt en te maken heeft met het Draaksteken Beesel en de keramische traditie en historie van Beesel;
-het houden van exposities waarin (aspecten) van keramische kunst en/of het Draaksteken centraal staan;
-het organiseren van wisseltentoonstellingen; Dit alles in de meest brede zin van het woord.

 

Bestuur.
Per 1 januari 2016 wordt het bestuur van SMB gevormd door:

De heer P.T.M. (Paul) Geraedts, in de functie van voorzitter;
De heer A.M.G. (Fons) Verdonck, in de functie van secretaris;
De heer N.N.A. (Norbert) Rozemeijer, in de functie van penningmeester;
Mevrouw A. (Ans) Oord, lid;
De heer J.H. (Johnny) Swaters, lid,
De heer G.S.C. (Frits) Peeters) lid.
Johnny Swaters en  Fons Verdonck hebben een kwaliteitszetel namens respectievelijk de Stichting Draaksteken Beesel en de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE).

In 2016 vonden binnen het bestuur van SMB geen mutaties plaats.
Het stichtingsbestuur vergaderde gedurende het verslagjaar twaalf maal plenair. Daarnaast vond enkele malen tussentijds -informeel- overleg plaats.

 

Activiteiten in 2016.

Plan voor een Museum in de St Gertrudiskerk te Beesel
Het hele jaar stond in het teken van (pogingen tot) het realiseren van een museum in de Beeselse parochiekerk.
Na voorbereidende gesprekken in de loop van 2015 met betrokken partijen, in casu (delegaties van) het kerkbestuur c.q. parochiecluster, het bisdom en de gemeente was de verwachting zonder meer gerechtvaardigd dat de realisatie in de loop van 2016 een feit zou zijn. Zeker nadat in december 2015 een informatieavond in de kerk van Beesel heeft plaatsgevonden die, naast enkele kritische, vooral positieve reacties op onze plannen opleverde.
Het is tot het voorjaar de intentie geweest om het Museum te openen voor de première van het Draaksteken medio augustus.
Daartoe is met enkele architectenbureaus vooroverleg geweest en heeft een pitch plaatsgevonden. Met instemming van zowel het kerkbestuur als bisdom heeft het bestuur gekozen voor HVN-architecten en werd de opdracht verstrekt een ontwerp te maken.
Over praktische en financiële aspecten is gezamenlijk overleg gevoerd met kerkbestuur en een vertegenwoordiging van het bisdom en zijn afspraken gemaakt.
In het voorjaar is de kerk bezocht door een bouwcommissie namens het bisdom. Daarbij werd ons duidelijk -gemaakt- dat het nog geen uitgemaakte zaak was dat we toestemming voor onze plannen zouden verkrijgen, zeker niet op korte termijn.
Op basis van dat gegeven heeft het bestuur besloten de ambitie om voor het Draaksteken de deuren van het Museum te -kunnen- openen te laten varen.
Dit terwijl de daartoe benodigde procedure bij de gemeente inmiddels was afgerond en ons een omgevingsvergunning was verstrekt.
Medio 2016 bleek nog een complicerende factor te ontstaan omdat een driemanschap -zonder ons medeweten!- een alternatief plan had ingediend bij zowel het kerkbestuur als het bisdom. Met dit comité is nog door ons bestuur overleg gevoerd, echter zonder dat het partijen nader tot elkaar bracht.

Nadat door het bijna complete kerk/clusterbestuur samen met het SMB-bestuur een bezoek aan de kerk was gebracht hebben wij een gezamenlijk overleg gehad waarbij het kerkbestuur -niet unaniem, maar bij meerderheid- bevestigde mee te willen werken aan onze plannen.
Het was dan ook een domper begin augustus een brief van datzelfde kerkbestuur te ontvangen waarin ons werd medegedeeld dat zij niet langer bereid waren aan onze plannen medewerking te verlenen. Belangrijkste reden was dat het bisdom geen toestemming wil verlenen, niet aan ons plan, aan geen enkel plan voor een museum in de kerk van Beesel.
Na ampel beraad heeft het bestuur besloten om juridisch advies en bijstand in te roepen, met name omdat er in het volste vertrouwen dat ons plan ten uitvoer gebracht zou kunnen worden en er derhalve al veel -en tevergeefs- kosten zijn gemaakt.
Bij afsluiting van het verslagjaar verkeerde het totale proces nog in de oriënterende fase. Er zijn nog geen definitieve stappen of besluiten van welke aard dan ook genomen.
Naast de forse investering in tijd en aandacht is er 2016 nog op enkele andere fronten geacteerd.


Expositie
In de aanloop naar het Draaksteken heeft een open dag plaatsgevonden waarbij SMB de gelegenheid heeft aangegrepen om in de kerk (sic) een expositie te houden met stukken uit de collecties van respectievelijk de Stichting Draaksteken en SBKE. De talrijke bezoekers waren enthousiast en we mochten veel positieve reacties op onze Museumplannen vernemen.

Met de Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst (KBeHT) is meermaals overleg gevoerd met het oog op de “overdracht” van wisselexposities naar SMB. Deze tentoonstellingen werden tot eind 2016 gehouden in ’t Aad Raodhoes. De intentie en de afspraak met KBeHT was dat SMB in de toekomst deze wisselexposities zou organiseren. Omdat het huurcontract bij de verhuurder door KBeHT eerder was opgezegd dan dat er zekerheid was over het al dan niet doorgaan van de museumplannen in de kerk is deze activiteit inmiddels van de kalender verdwenen. Bedoeling is dat SMB voor zover mogelijk deze exposities in de toekomst toch weer in het programma gaat opnemen.


Financiën
De financiële reserve/middelen bestaan vooralsnog uitsluitend uit de door WoonGoed 2-Duizend beschikbaar gestelde gelden.
Er zijn in 2016 wel vergaande afspraken gemaakt met een extern fondsenwervingsbureau maar deze werden door de actualiteit ingehaald.
Het gemeentebestuur van Beesel stelde in maart 2016 een subsidie van 50.000 euro in het vooruitzicht onder conditie dat er schriftelijke toestemming van het bisdom voor de realisatie van een museum in de kerk zou liggen.
Van alle inkomsten en uitgaven is door de penningmeester een financieel jaarverslag opgemaakt.


Diversen
In de loop van het verslagjaar heeft SMB enkele malen aandacht in de media gezocht en gekregen.

Na de informatieavond in december 2015 hebben zich diverse vrijwilligers gemeld. Zij wilden zich graag inzetten voor het opzetten en in stand houden van het Museum in de kerk. Zij zijn van -het ontbreken van- ontwikkelingen op de hoogte gehouden.


Vooruitzichten 2017
In 2017 zal het belangrijkste agendapunt zijn en blijven: kan er een museum in de Beeselse parochiekerk gerealiseerd worden? Mogelijk dat ook gekeken kan/moet worden naar een alternatieve locatie.

Het blijft -zeker vooralsnog- de intentie om de in de statuten geformuleerde doelstellingen op de kortst mogelijke termijn te realiseren.

 

Beesel, november 2017.

 

Fons Verdonck, secretaris.